Centrum medyczne

Vestra

STUDIO MASAŻU – Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. STUDIO MASAŻU – VESTRA świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE DAMIAN TURIJEW na zlecenie INSIGNIS POLSKA SP Z O.O.
 2. STUDIO MASAŻU – VESTRA świadczy usługi w godzinach poniedziałek – piątek: 12:00 – 20:00, sobota: 10:00-18:00, w lokalu pod adresem ul. Wrocławska 113, 58-306 Wałbrzych.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie STUDIA MASAŻU – VESTRA są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników STUDIO MASAŻU – VESTRA.
 4. Pracownicy STUDIO MASAŻU – VESTRA świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie Internetowej www.cmvestra.pl aktualny cennik świadczonych usług.
 5. Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na ciało/zabiegu na twarz) jest określony w następujących jednostkach czasowych: 15, 20, 30, 40, 45, 60 i 90 minut i jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

REZERWACJE

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.
 2. Rezerwacja może być zrobiona przez system rezerwacji online, drogą e-mail na adres rejestracja@cmvestra.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 663418792.
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie przez pracownika STUDIO MASAŻU – VESTRA.
 4. Klient zobowiązany jest odwołać lub zmienić zarezerwowany termin świadczenia usługi nie później niż na 24h przed umówionym zabiegiem.
 5. Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg punktualnie.
 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, STUDIO MASAŻU – VESTRA zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

OFERTA

Aktualna oferta dostępna jest recepcji oraz stronie internetowej www.cmvestra.pl

UMOWA CZŁONKOWSKA

 1. Członkostwo w STUDIO MASAŻU – VESTRA oznacza prawo do korzystania w ramach abonamentu, z jednego 60 minutowego masażu podstawowego (z wyłączeniem opcji określonych w cenniku STUDIO MASAŻU – VESTRA (jako zabiegi dodatkowe) w miesiącu oraz wszelkich innych promocji przewidzianych w niniejszym regulaminie, cenniku bądź na stronie internetowej www.cmvestra.pl dedykowanych Członkom STUDIO MASAŻU – VESTRA, a w szczególności do:
  • promocyjnych cen na wszystkie oferowane przez STUDIO MASAŻU – VESTRA zabiegi, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • 15% rabatu (nie łączy się z innymi promocjami) na wszystkie oferowane w sprzedaży detalicznej, prowadzonej przez STUDIO MASAŻU – VESTRA, produkty,
  • 15% rabatu (nie łączy się z innymi promocjami) na oferowane przez STUDIO MASAŻU – VESTRA karty podarunkowe.
 2. zaproszenia do STUDIO MASAŻU – VESTRA, dwa razy w miesiącu, członka rodziny, który będzie mógł skorzystać z oferowanych przez STUDIO MASAŻU – VESTRA zabiegów po cenach przewidzianych dla Członków. Zapraszany Gość powinien mieć takie samo nazwisko, lub adres zameldowania w dowodzie osobistym jak Członek STUDIO MASAŻU – VESTRA.
 3. Członek może odwołać wizytę w STUDIO MASAŻU – VESTRA, bez żadnych kosztów, na 24 godziny przed jej planowaną godziną. Jeżeli wizyta nie zostania odwołana z 24 godzinnym wyprzedzeniem, STUDIO MASAŻU – VESTRA zastrzega sobie prawo do obciążenia Członka kosztem takiej wizyty w ten sposób, że najbliższa płatność w ramach abonamentu płaconego w związku z Umową Członkowską zostanie zaliczona na poczet nieodwołanej wizyty.
 4. Niewykorzystany w danym miesiącu 60 minutowy masaż, przysługujący Członkowi w związku z opłacanym abonamentem, przechodzi do wykorzystania w każdym kolejnym miesiącu. Po zakończeniu umowy członkowskiej Członek ma 90 dni na wykorzystanie skumulowanych, niewykorzystanych zabiegów. Po okresie 90 dni prawo do skorzystania z masaży przepada bez prawa do rekompensaty pieniężnej.
 5. Okres trwania członkostwa rozpoczyna się i kończy zgodnie z okresem obowiązywania zaznaczonym w umowie członkowskiej.
 6. Okres trwania członkostwa jest liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, a kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 7. Członkostwo powstaje po wypełnieniu i podpisaniu umowy członkowskiej oraz uiszczeniu należnych za członkostwo opłat.
 8. Umowę członkowską można zawrzeć na czas określony 12 miesięcy.
 9. W okresie wypowiedzenia Członek jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat członkowskich oraz do opłacenia opłaty członkowskiej za okres wypowiedzenia, a STUDIO MASAŻU – VESTRA jest uprawnione do pobrania składki członkowskiej za ten okres.
 10. Umowa członkowska nie może zostać rozwiązana przed końcem określonego w umowie okresu obowiązywania, bądź bez zachowania terminu wypowiedzenia, chyba że STUDIO MASAŻU – VESTRA rażąco naruszał warunki umowy pomimo pisemnego wezwania przez Członka do zaniechania naruszeń.
 11. Umowa członkowska może zostać rozwiązane przez STUDIO MASAŻU – VESTRA w trybie natychmiastowym, przed okresem zakończenia umowy lub bez zachowania  okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  • kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom STUDIO MASAŻU – VESTRA, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,
  • Członek naruszy warunki umowy i niniejszego regulaminu,
  • opłaty członkowskie lub inne opłaty pozostaną nieuregulowane w terminie wskazanym przez STUDIO MASAŻU – VESTRA, pomimo dwukrotnego powiadomienia Członka o zaległości.
 12. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Członka, zobowiązany jest on do zapłaty na rzeczy STUDIO MASAŻU – VESTRA kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość składek członkowskich za liczbę miesięcy pozostałych do ukończenia okresu umowy, bądź obowiązującego okresu wypowiedzenia.
 13. Wysokość opłaty członkowskiej oraz jednorazowej opłaty aktywacyjnej wyszczególniona jest w umowie członkowskiej.
 14. Opłata członkowska jest należna i płatna za poszczególne okresy rozliczeniowe, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Wszelkie płatności otrzymane z góry traktowane będą, jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych. Opłaty członkowskie płatne są z góry pierwszego dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata członkowska wraz z jednorazową opłatą aktywacyjną pobierana jest w dniu podpisania umowy członkowskiej.
 15. W przypadku niemożności pobrania przez STUDIO MASAŻU – VESTRA płatności metodą zadeklarowaną przez Członka w umowie członkowskiej, Członek zobowiązany jest niezwłocznie do wskazania nowej karty płatniczej/kredytowej do obciążania, wypełniając i podpisując nowe upoważnienie do obciążania karty płatniczej/kredytowej dla STUDIO MASAŻU- VESTRA.
 16. W wyjątkowych przypadkach Członek może uregulować opłatę członkowską na miejscu w salonie STUDIO MASAŻU- VESTRA przy ul. Wrocławskiej 113, 58-306 Wałbrzych.
 17. Podpis Członka, wyrażający zgodę na obciążenie wskazanego przez niego rachunku bankowego przy użyciu karty płatniczej/kredytowej numerze wskazanym przez Członka i podpisanie upoważnienia na obciążanie karty płatniczej, uprawnia STUDIO MASAŻU- VESTRA do obciążenia rachunku Członka pełną należną kwotą bez konieczności zawiadomienia Członka o tym fakcie.
 18. STUDIO MASAŻU – VESTRA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia członkostwa jeżeli Członek zalega z opłatą chociażby tylko za jeden miesiąc. W okresie zawieszenia STUDIO MASAŻU – VESTRA nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Członka. Po uregulowaniu wszystkich należności przez Członka, członkostwo zostaje niezwłocznie odwieszone.
 19. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Członka, istnieje możliwość zawieszenia umowy członkowskiej, na maksymalny okres jednego miesiąca,  jednokrotnie w ciągu każdego roku trwania członkostwa. W przypadku zawieszenia umowy członkowskie czas jej obowiązywania wydłuża się o liczbę dni zawieszenia.
 20. Członek może przenieść swoje uprawnienia wynikające z umowy, wyłącznie za zgoda STUDIO MASAŻU – VESTRA na pisemny wniosek zainteresowanych. Nowy Członek wchodzi w zakres praw i obowiązków wynikających z umowy dotychczasowego Członka. Nowy Członek ponosi koszt jednorazowej opłaty aktywacyjnej.

KARTY PODARUNKOWE

 1. STUDIO MASAŻU – VESTRA posiada w swojej ofercie karty podarunkowe.
 2. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania bądź z konkretnego zabiegu, bądź w ramach konkretnej kwoty. Nazwa zabiegu lub kwota wpisana jest na karcie podarunkowej.
 3. Karta podarunkowa nie uprawnia do zakupu kosmetyków.
 4. Karty podarunkowe można nabyć osobiście w salonie STUDIO MASAŻU – VESTRA lub zamówić drogą telefoniczną lub przez  e-mail:rejestracja@cmvestra.pl
 5. Na życzenie kupującego karta podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany adres. Opłata za przesłanie kurierem jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny otrzymanej od firmy kurierskiej.
 6. Karty podarunkowe zamówione drogą telefoniczną lub przez e-mail i wysyłane bezpośrednio do obdarowanej osoby, opłacane są przelewem. Wysyłka karty podarunkowej następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu bądź zaksięgowaniu płatności na rachunku firmowym.
 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Podstawą do wykonania usługi jest okazanie karty podarunkowej przed zabiegiem.
 9. Data ważności karty podarunkowej wskazana jest na karcie.
 10. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na karcie jako data ważności kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 11. Osoby realizujące kartę podarunkową podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 12. W celu realizacji karty podarunkowej wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w salonie STUDIO MASAŻU – VESTRA.
 13. Salon masażu gwarantuje możliwość realizacji karty podarunkowej w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.
 14. Posiadaczowi karty upominkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej
 15. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.
 16. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, Karta Podarunkowa uznana zostaje za zrealizowaną.

PRZECIWSKAZANIA

 1. Jak do wszystkich zabiegów, także i do masażu występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą: gorączka, krwotoki, krwawienia, żylaki, wszelkie zmiany skórne, hemofilia, ciąża do 3 miesiąca, nieleczone nadciśnienie, choroby nowotworowe, miażdżyca, choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne, stan bezpośrednio po zawale serca, zakrzepowe zapalenie żył, świeży zrost, zaawansowana osteoporoza, stany zapalne, krwiaki i tętniaki, epilepsja, zapalenie szpiku kostnego, zapalenie opon mózgowych, choroby zakaźne układu oddechowego, zapalanie płuc, zapalenie oskrzeli, astma.
 1. Zakup usługi z oferty STUDIO MASAŻU – VESTRA jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez STUDIO MASAŻU – VESTRA oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

PŁATNOŚCI

W STUDIO MASAŻU- VESTRA Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto firmowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie STUDIO MASAŻU – VESTRA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDIO MASAŻU- VESTRA

 1. Wszystkie usługi świadczone w salonie STUDIO MASAŻU – VESTRA mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskim.
 2. STUDIO MASAŻU – VESTRA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie STUDIO MASAŻU – VESTRA bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania STUDIO MASAŻU – VESTRA.
 2. Kupujący lub posiadacz karty upominkowej z chwilą otrzymania karty upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego przestrzegać jego zapisów.